POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

https://torebki-bomba.pl

Administratorem Sklepu internetowego jest Grzegorz Bączek i prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą

BOMBA Grzegorz Bączek wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii pod adresem :

ul. Jaworzańska 38 ,  43-382 Bielsko-Biała

  NIP: 547-116-09-12  REGON: 240431530.

Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.

Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu internetowego https://torebki-bomba.pl 

Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy torebki-bomba.pl  prowadzony pod adresem domeny

https://torebki-bomba.pl (dalej zwaną Witryną)

przez BOMBA Grzegorz Bączek ul. Jaworzańska 38 , 43-382 Bielsko-Biała (dalej zwaną Sklepem Internetowym).

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

DLACZEGO PROSIMY CIĘ O UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH?

Prosimy Cię o udostępnianie danych osobowych (między innymi) w celach takich, jak:

- Kupowanie produktów przez Internet.

- Prowadzenie indywidualnego konta użytkownika.

- Otrzymywanie informacji na temat produktów.

- Uczestnictwo w społecznościach internetowych, w tym korzystanie z naszych blogów oraz stron i/lub kanałów informacyjnych w serwisach społecznościowych.

- Uczestnictwo w promocjach lub konkursach.

- Przechowywanie Twoich preferencji na potrzeby przyszłych relacji i komunikacji.

- Pomoc w rozwijaniu naszych usług internetowych.

- Otrzymywanie spersonalizowanych komunikatów, ofert specjalnych i reklam dostosowanych do Twoich zainteresowań w oparciu o udostępnione nam informacje oraz o informacje zgromadzone przez nas za pośrednictwem plików cookie i innych podobnych technik związanych z korzystaniem przez Ciebie z naszych stron/mediów społecznościowych/blogów.

OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe Usługobiorców przechowywane są przez Administratora:

1 .W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

2.W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego.

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

3.Podczas korzystania ze Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Usługobiorcy lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

4.Od Usługobiorców mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie.

Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

5.Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne.

6.Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile Usługobiorca wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.

7.Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

przetwarzane zgodnie z prawem,

zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

W związku z korzystaniem elektronicznego systemu płatności Administrator przetwarza dane osobowe Usługobiorców w celu:

przekazania danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:

świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostepnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez Klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W przypadku przekazania danych osobowych Usługobiorcy do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Usługobiorcę płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu. W przypadku przekazania danych osobowych Usługobiorcy do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

Przekazania danych osobowych Usługobiorców do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością̨ zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty Produkt (towar lub usługę̨) przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę̨ zakupową „Kup z Twisto” i udostepnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

W przypadku, gdy podanie przez danych osobowych Usługobiorcy następuje w celu przekazania jego danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży Produktu nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep. 

W przypadku przekazania danych osobowych Usługobiorcy do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością̨ zaproponowania Usługobiorcy dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Usługobiorcę Produkt przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

Klauzula informacyjna formuły zakupowej ”Kup z Twisto”

1. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:a) przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”)w związku z:

a. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnieniainfrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna:art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

b. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepuinternetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepeminternetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników wzwiązku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna:art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

d) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związkuz możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez TwistoPolska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto”i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacjiprzez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawaprawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Panadane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lubkategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a) ING Bank Śląski S.A.

b) Twisto Polska sp. z o.o.

3. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarciaumowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jestwarunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne,jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy zeSklepem internetowym.W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazaniaPani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedażytowaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jestwarunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzeniadziałalności przyjętym przez Sklep internetowy.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługąi rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepuinternetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jestwymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank narzecz Sklepu internetowego.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przezBank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególnościzapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjamipodanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzySklepem internetowym a Bankiem.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związkuz możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Panatowar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułęzakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tychdanych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowymprowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartejpomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

JAKIE DANE OSOBOWE MOŻEMY GROMADZIĆ?

Dane zbierane w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny.

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych identyfikujących użytkowników, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem z Państwa z witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi witryny i zapewnieniu możliwości udostępniania Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętania dokonanych przez Państwa zakupów.

Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym przypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje pomocy przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika.

Informacje zawarte w logach mogą obejmować między innymi Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowe, dostawca Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.

Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwa danymi osobowymi.

W sklepie internetowym torebki-bomba.pl prowadzonym pod adresem domeny: https://torebki-bomba.pl  jest stosowany system analizy sieciowej (Google Analytycs), który może być wykorzystywany do tworzenia profilów użytkowników pod pseudonimem. Google Analytycs stosuje w tym celu pliki cookies. Funkcją Google Analytycs jest ocena korzystania użytkowników z Witryny i poprawa  jakości funkcjonowania Serwisu.

Sklep Internetowy zbiera dane Klientów (takie jak nick, pseudonim i inne), którzy dobrowolnie umieszczają komentarze do produktów na stronie Sklepu Internetowego.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy  zachowań Klientów na stronie Sklepu Internetowego, zbierania danych demograficznych o Klientach, do personalizacji zawartości stron Sklepu Internetowego.

Dane zbierane automatycznie, które dotyczą Klientów zamieszczających komentarze do produktów, mogą zostać użyte w celu promocji Sklepu Internetowego lub produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego. Podobnie w celu promocji Sklepu Internetowego lub produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego mogą zostać użyte komentarze Klientów.

Dane zbierane podczas rejestracji dokonywania zakupów.

Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:

1. imię i nazwisko

2. adres zamawiającego

3. adres dostawy, jeżeli jest inny niż zamawiającego

4. adres poczty elektronicznej

5. numer telefonu

Podanie powyższych danych jest dobrowolne  lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupów w ramach Witryny.

Klient może samodzielnie dokonać zmiany danych podanych w systemie Sklepu Internetowego.

Klient, który założył konto w Sklepie Internetowym, może w dowolnym czasie złożyć wniosek do Sklepu Internetowego o jego usunięcie. Usunięcie konta jest nieodwracalne i oznacza usunięcie wszelkich danych Klienta. Odtworzenie takiego konta nie będzie możliwe.

W sytuacji wystąpienia przez Usługobiorcę z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Usługobiorcę uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Inne dane zbierane przez https://torebki-bomba.pl

Sklep internetowy może gromadzić inne dane osobowe niezbędne do przeprowadzenia konkursu lub promocji, zgodnie z regulaminem konkursu/promocji (np. zdjęcia).

Ponadto https://torebki-bomba.pl w zależności od wybranych ustawień w różnych serwisach społecznościowych może przetwarzać dane osobowe dotyczące działań w obrębie profilów w tych serwisach, na przykład zamieszczone / udostępnione w nich zainteresowania, stan cywilny, płeć, nazwa użytkownika, zdjęcia, komentarze, treści itp.

Marketing Sklepu Internetowego

O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów https://torebki-bomba.pl Zgoda może być cofnięta w każdym czasie („wymówienie”).

Dane Klienta zbierane są również w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami), jeżeli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera.

Udostępnianie Informacji

W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów (DPD, DHL, Poczta Polska, Paczkomaty InPost, Przelewy24, PayU, PayPal .)

O ile Państwo wyrazili zgodę na otrzymanie newslettera drogą elektroniczną przez BOMBA Grzegorz Bączek ul. Jaworzańska 38 ,43-382 Bielsko-Biała (dalej zwaną Sklepem Internetowym) zgodnie z ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z pózn. zm.) zebrane dane są wykorzystywane wyłącznie celach marketingowych. W przypadku, gdy chcą Państwo cofnąć wyrażoną zgodę, prosimy o przesłanie takiej informacji na  labombaitaly@gmail.com

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Jeśli prawo będzie od nas wymagać uzyskania Twojej zgody lub jeśli stwierdzimy, że w danej sytuacji uzyskanie takiej zgody będzie uzasadnione, nie udostępnimy Twoich danych osobowych bez uprzedniego uzyskania takiej zgody.

Jakiego rodzaju pliki cookies wykorzystuje Witryna?

Cookies sesji - działają tylko podczas przeglądania stron Sklepu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie. Są również wykorzystywane przez serwer do przechowywania informacji o działaniach, w przypadku zerwania połączenia z serwerem Użytkownik może wrócić w to samo miejsce na stronie.

Cookies trwałych - pozostają na urządzeniu po odwiedzeniu Sklepu, co oznacza, że Sklep może zapamiętać ustawienia Użytkownika podczas kolejnych odwiedzin. Dzięki temu Sklep staje się łatwiejszy w nawigacji i zapamiętuje preferencje zakupowe Klienta/Użytkownika

Cookies podmiotów/firm zewnętrznych/sieci reklamowych - umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Użytkownika w momencie, gdy dokonuje zakupów (Google Analytycs, Google Adwords, AdPilot)

Opcja rezygnacji z plików cookies

Do świadczenia usług RTB Ad Pilot stosuje technologie takie jakie pliki cookie czy sygnalizatory sieci. Zawsze można zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby wyłączyć obsługę plików cookie, jeśli są jakiekolwiek obawy związane z ochroną prywatności. Trzeba jednak wziąć pod uwagę to, że z racji powszechnego użycia plików cookie, wyłączenie ich obsługi może przeszkodzić w korzystaniu z wielu witryn internetowych. Radzimy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą obsługi używanych przeglądarek aby dowiedzieć się, jak wyłączyć mechanizmy trackingowe takie jak pliki cookie i inne. Firma AdPilot także oferuje opcję rezygnacji z otrzymywania plików cookie za pomocą tzw. „opt-out cookie”, które zablokuje umieszczanie tego typu plików w systemie komputera. Opcja ta zapobiegnie kojarzeniu konkretnych informacji z przeglądarką. W razie korzystania z kilku przeglądarek internetowych, lub kilku komputerów, operacja rezygnacji z plików cookie będzie musiała zostać przeprowadzona osobno na każdej z tych przeglądarek/komputerów.

Można zrezygnować z opcji plików cookies klikając w pomarańczowy przycisk (opt-out) na podstronie sieci .

Środki techniczne oraz Państwa obowiązki

Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych, w szczególności zabezpieczenie w postaci certyfikatu bezpieczeństwa SSL danych osobowych. Wszystkie połączenia związane z wykonaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia .

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie się zwracał do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

Bezpieczne zakupy SSL

W trosce o poufność przekazywanych nam danych stosujemy protokół SSL (Secure Socket Layer v3). Protokół SSL to zabezpieczenie, pozwalające na zakodowanie przesyłanych danych pomiędzy klientem a sklepem. Dzięki SSL nie ma możliwości przechwycenia danych przez osoby trzecie. To gwarancja, że nie mają dostępu do państwa imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu czy adresu e-mail. Szyfrowaniem objęte są dane osobowe przekazywane nam podczas składania zamówienia oraz e-mail w przypadku zapisania się do newslettera  https://torebki-bomba.pl Wydawcą certyfikatu dla https://torebki-bomba.pl po wcześniejszym sprawdzeniu autentyczności sklepu, jest  GeoTrust Inc.

Certyfikaty SSL - gwarantują bezpieczeństwo danych przesyłanych drogą elektroniczną oraz potwierdzają wiarygodność stron internetowych (serwerów WWW). Stosowanie certyfikatów SSL jest zalecane przez GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) i stanowi wypełnienie obowiązku ochrony transmisji danych osobowych, jaki na właścicieli stron WWW nakłada Ustawa o ochronie danych osobowych.

W jaki sposób możecie korzystać z przysługujących praw?

Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: labombaitaly@gmail.com

Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do podanych przez siebie informacji stanowiących dane osobowe, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Ponadto, w dowolnym momencie mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W trosce o bezpieczeństwo danych naszych Klientów wszelkie spostrzeżenia będą niezwłocznie sprawdzane tak, aby zapewnić najwyższy poziom ochrony przetwarzanych danych.

Pytania i zastrzeżenia

Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, o czym Klienci Sklepu Internetowego zostaną poinformowani na stronie Sklepu Internetowego.

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej polityki prywatności mogą być przez Państwa podane pod adresem

mailowym : labombaitaly@gmail.com

telefonicznym :+48 510655216

lub pisemnym: BOMBA Grzegorz Bączek ul. Jaworzańska 38 , 43-382 Bielsko-Biała

Jak rozpoznać szyfrowane domeny:

Internet Explorer, w prawej części paska stanu jest wyświetlana kłódka. Klikając na nią Użytkownik zobaczy certyfikat autentyczności (podpis cyfrowy) danej strony.
Firefox i Opera kłódka pokazuje się na pasku nawigacji. Klikając na nią Użytkownik może obejrzeć certyfikat autentyczności danej strony.

Pamiętaj, aby po zakończonej sesji wylogować się ze strony. W tym celu należy kliknąć link "Wyloguj się" widoczny w prawym górnym rogu nawigacji Sklepu. Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z zakończeniem dokonywanej operacji.